• vz. 58 步枪.png
 • vz. 58 突击步枪 (1).jpg
 • vz. 58 突击步枪 (1).png
 • vz. 58 突击步枪 (2).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (1).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (2).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (3).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (4).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (5).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (6).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (7).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (8).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (9).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (10).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (11).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (12).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (13).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (14).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (15).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (16).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (17).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (18).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (19).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (20).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (21).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (22).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (23).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (24).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (25).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (26).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (27).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (28).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (29).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (30).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (31).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (32).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (33).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (34).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (35).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (36).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (37).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (38).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (39).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (40).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (41).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (42).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (43).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (44).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (45).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (46).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (47).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (48).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (49).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (50).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (51).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (52).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (53).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (54).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (55).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (56).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (57).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (58).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (59).png
 • vz. 58 突击步枪 (零件图纸 (60).png
 • 最后一张

vz. 58突击步枪零件

VZ58步枪
近完成捷克VZ。捷克军队使用的58步枪。我的测量和模拟所有除了机匣看到的部分,我使用的是改良版 AK-47弹匣。

我说这个模型是约90-95%的准确。缺少的部件包括:触发机构,各种销,防尘盖背板,铆钉和拔出器。我也需要纠正一些碰撞的几何形状和尺寸。我会更新的描述,当我完成它

cad图纸下载

上一篇:蝙蝠车2016            下一篇:蝙蝠车2016

相似cad图纸3d模型

最新模型cad3d图纸推荐》》》》》》点击更多

作者其他上传

加入收藏 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS 高级搜索